Generelle vilkår og betingelser

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gjelder mellom HelloFresh Norway AS (heretter "vi", "oss" eller "HelloFresh") og kunden (heretter "du" eller "kunde") for salg og levering av produkter og tjenester som HelloFresh tilbyr. Disse generelle vilkår og betingelser er oppdatert og gjelder fra 1. juni 2020. Spesielle vilkår for visse produkter og tjenester kan gjøres gjeldende og deretter supplere disse generelle vilkår og betingelser (se avsnitt 3.2).

1.2 For å bestille produkter og tjenester via HelloFresh, må du være kunde. Kun myndige som har lov til å inngå avtaler og bor i et område i Norge hvor HelloFresh tilbyr levering kan bli kunde. Personer under 18 år trenger samtykke fra sine foreldre eller vergen sin for å bli kunde hos HelloFresh.

1.3 Kundekontoen hos HelloFresh er personlig, og informasjonen du oppgir når du registrerer deg som kunde må være korrekt. Du er ansvarlig for å oppdatere opplysningene dine dersom de endres. Du er ansvarlig for å holde passordet ditt til kundekontoen din hemmelig og ikke dele det med uvedkommende. Du er videre ansvarlig for all uautorisert bruk, for eksempel bestillinger som legges inn på kundekontoen din der passordet ditt har blitt brukt. Tap av passord eller mistanke om uautorisert bruk av kundekontoen din skal umiddelbart rapporteres skriftlig til HelloFresh.

1.4 Registrering av en kundekonto via Facebook og Google er bare mulig dersom du bruker ditt virkelige for- og etternavn på henholdsvis Facebook og Google. Du må også supplere registreringen med kontaktinformasjonen forespurt av HelloFresh, som er nødvendig for at vi skal kunne levere bestilte produkter og tjenester.

1.5 HelloFresh forbeholder seg retten til å endre disse generelle vilkår og betingelser. Ved slike endringer vil du bli informert på forhånd via e-postadressen som er koblet til kundekontoen din. Endringene anses å være akseptert av deg dersom du ikke protesterer senest innen to måneder fra datoen informasjonen om endringene ble sendt i samsvar med dette avsnittet. HelloFresh forbeholder seg retten til å avslutte en kundekonto dersom en kunde ikke godtar endringene. Oppdaterte generelle vilkår og betingelser er alltid tilgjengelige på HelloFresh sin nettside.

2. Avtalen og tjenesten

2.1 HelloFresh sine produkter og tjenester leveres til sluttbrukere i Norge. Produktene og tjenestene er ikke ment for videresalg, og HelloFresh forbeholder seg retten til å nekte bestillinger som overstiger normalt husholdningsforbruk.

2.2 Informasjonen på HelloFresh sin nettside om produkter og tjenester er ikke bindende før en avtale er gjort mellom deg og HelloFresh. Bilder og illustrasjoner av produkter og tjenester på HelloFresh sin nettside samsvarer ikke alltid med utseendet på produktene og tjenestene som kan leveres til deg. HelloFresh forbeholder seg retten til å erstatte bestilte produkter med egnede erstatningsprodukter ved levering. Dette kan for eksempel være tilfelle ved lagermangel, mangel på råvarer eller hvis det opprinnelige produktet må byttes ut av en annen grunn. Under alle omstendigheter garanterer HelloFresh at de erstattede produktene er overensstemmende med de bestilte produktene, og at produktene som leveres ikke er av dårligere kvalitet og har de samme egenskapene som de bestilte produktene. Vi garanterer også at erstatningen ikke forårsaker betydelige endringer av det spesifikke produktet.

2.3 En avtale mellom deg og HelloFresh oppstår gjennom følgende prosedyre. Du kompletterer og bekrefter en bestilling med bindende virkning ved å fylle ut HelloFresh sitt bestillingsskjema. HelloFresh godtar en slik bestilling med bindende virkning ved å sende en e-postbekreftelse som bekrefter bestillingen eller i fravær av en slik e-postbekreftelse ved levering av produktet. En bindende avtale mellom deg og HelloFresh oppstår først etter at HelloFresh har godtatt bestillingen din. HelloFresh forbeholder seg retten til å nekte en bestilling uten å måtte oppgi noen grunn.

3. Varighet og oppsigelse

3.1 Avtalen mellom deg og HelloFresh er ikke tidsbegrenset og utgjør en abonnementstjeneste. Avtalen mellom deg og HelloFresh gjelder dermed inntil videre.

3.2 I noen tilfeller kan en avtale mellom deg og HelloFresh gjelde bestemte produkter og tjenester eller tilbud med en fastsatt kontraktsperiode eller et forhåndsbestemt antall leveranser. I slike tilfeller forlenges ikke varigheten av avtalen automatisk etter utløpet av den angitte kontraktsperioden eller etter at det relevante antallet leveranser er fullført.

3.3 En avtale mellom deg og HelloFresh som gjelder inntil videre, kan sies opp av en av partene når som helst ved en skriftlig melding. En melding om oppsigelse som sendes i en bestemt kalenderuke før onsdag 23.59 norsk tid trer i kraft per lørdag samme kalenderuke. Dersom oppsigelsen blir sendt en i bestemt kalenderuke etter onsdag 23.59 norsk tid, trer oppsigelsen i kraft fra og med lørdag neste kalenderuke. HelloFresh kan i enkelte tilfeller varsle avvik fra denne bestemmelsen. Oppsigelse før mottak av den første leveransen er ikke mulig.

3.4 Ved opphør av en avtale mellom deg og HelloFresh som gjelder inntil videre, vil HelloFresh refundere ethvert beløp du allerede har betalt, men som bestillingene ikke er levert for.

4. Levering

4.1 HelloFresh leverer bare til adresser i Norge og til områdene som er oppført på HelloFresh sin nettside. Levering foregår til adressen du har angitt som leveringsadresse. Dersom kjøpet gjelder gavekort, vil leveringen bli gjort til e-postadressen som ble oppgitt av deg i bestillingsprosessen.

4.2 Du er ansvarlig for å sikre at leveringsadressen din er riktig. Endring av leveringsadresse er tidligst gjeldende fra lørdag en bestemt kalenderuke, dersom endringen ble kommunisert til og brakt til HelloFresh sin oppmerksomhet til senest onsdag 23.59 norsk tid samme kalenderuke. Dersom en adresseendring blir varslet og gjort og brakt til HelloFresh sin oppmerksomhet etter onsdag 23.59 norsk tid en bestemt kalenderuke, vil endringen gjelde tidligst fra lørdag neste kalenderuke. HelloFresh kan i enkelte tilfeller varsle avvik fra denne bestemmelsen.

4.3 Du er ansvarlig for å sørge for at levering kan utføres til avtalt tid. En bestilling anses som levert når du, eller en person du har gitt fullmakt i bestillingsprosessen, mottar bestillingen. For å sikre at en bestilling mottas av deg eller en autorisert person, har transportøren rett til å be om legitimasjon og/eller ordrebekreftelse. Transportøren har rett til å nekte overlevering av en bestilling dersom et slikt dokument ikke kan vises.

4.4 Dersom levering ikke kan gjøres som angitt ovenfor, kan HelloFresh oppfylle leveringsforpliktelsen ved å levere bestillingen til en tilstøtende husholdning eller bedrift, dersom du har godkjent slik levering. Tilstøtende husholdninger eller bedrifter ligger i samme bygning som leveringsadressen eller i gangavstand. Dersom levering gjøres til en tilstøtende husholdning eller bedrift, vil du bli informert om dette skriftlig eller via e-post.

4.5 Dersom levering av en bestilling ikke kan gjøres til en tilstøtende husholdning eller bedrift, kan HelloFresh oppfylle leveringsforpliktelsen ved å sette bestillingen på et sted som er angitt av deg på leveringsadressen som er tilgjengelig for transportøren, for eksempel ved siden av eller utenfor inngangsdøren på leveringsadressen eller til en tredjepart, i hvert tilfelle forutsatt at du har godkjent en slik levering. HelloFresh er ikke ansvarlig for å bekrefte egnetheten til slike steder for levering utpekt av deg.

4.6 Risikoen for tap eller skade på bestillingen går over til deg ved levering til et sted, en tredjepart eller en tilstøtende husholdning eller bedrift som er spesifisert av deg. HelloFresh er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår etter leveringstidspunktet.

4.7 Dersom levering ikke kan utføres i henhold til noen av alternativene ovenfor, har HelloFresh rett til å belaste hele ordreverdien. Ingen ytterligere leveringsforsøk vil bli gjort. Du er ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader som påløper som følge av mislykket leveringsforsøk.

4.8 HelloFresh forbeholder seg retten til å kansellere en levering dersom du har angitt feil kunde- og/eller leveringsdetaljer eller ved force majeure-lignende hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro, streik, lockout, blokade eller annen kontraktsmessig hindring, brann, ulykke eller andre omstendigheter utenfor HelloFresh sin kontroll. HelloFresh vil informere deg så snart som rimelig mulig dersom et slikt unntak foreligger.

4.9 Du kan når som helst kansellere en levering ved å varsle HelloFresh skriftlig på HelloFresh Norway AS, Vanemveien 20, 1599 Moss eller via appen eller nettsiden https://www.hellofresh.no/. En kansellering av leveransen vil tidligst gjelde fra lørdag en bestemt kalenderuke, dersom kanselleringen ble varslet til og brakt til HelloFresh sin oppmerksomhet senest onsdag 23.59 norsk tid samme kalenderuke. Dersom en melding om kansellering kommer til HelloFreshs oppmerksomhet etter onsdag 23.59 norsk tid en bestemt kalenderuke, gjelder tidligst fra lørdag neste kalenderuke. HelloFresh kan i enkelte tilfeller varsle avvik fra denne bestemmelsen.

5. Klager

5.1 Rett til å klage oppstår når et produkt eller en tjeneste levert av HelloFresh er mangelfull eller ikke oppfyller kvalitetskrav eller på annen måte ikke kan spises/brukes. Dersom du ønsker å klage, må en slik meddelelse leveres til HelloFresh innen rimelig tid slik at HelloFresh kan følge opp hendelsen på best mulig måte.

5.2 HelloFresh gjennomgår hver klage som er fremsatt og erstatter godkjente krav med produktverdien innen rimelig tid. HelloFresh kan også rette opp mangelen eller levere et nytt produkt innen rimelig tid dersom slik avhjelp eller levering ikke medfører urimelige kostnader for HelloFresh.

6. Retningslinjer for retur

6.1 HelloFresh sine produkter og tjenester består hovedsakelig av matvarer som ikke er underlagt angreretten etter angrerettloven. Mer informasjon om angreretten finner du på Forbrukertilsynets hjemmeside for forbrukere (https://www.forbrukertilsynet.no/).

6.2 For andre produkter og tjenester som ikke er matvarer og som er underlagt angreretten i henhold til angrerettloven, som for eksempel gavekort, har du rett til å trekke deg fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra du eller en autorisert tredjepart, som ikke er transportøren, tok produktet eller tjenesten i fysisk besittelse. Angreretten gjelder bare der produktet eller tjenesten er i vesentlig uendret stand og ingen forsegling er brutt.

6.3 Dersom du ønsker å benytte angreretten på gavekort eller andre produkter eller tjenester som er underlagt angreretten, må du sende en klar melding om din beslutning om å trekke deg fra avtalen via vanlig post til HelloFresh til:

HelloFresh Norway AS Vanemveien 20 1599 Moss

(eller via e-post til hei@hellofresh.no eller via HelloFresh-appen eller per telefon +4723506808).

For at du skal ha levert varselet om din beslutning om å benytte angreretten i tide, må du sende slikt varsel før angrerettsperioden utløper.

6.4 Dersom du avslutter avtalen ved å benytte angreretten på gavekort og/eller andre produkter og/eller tjenester som er underlagt angreretten i tide, vil vi refundere alle betalingene vi har mottatt fra deg for det relevante kjøpet, herunder leveringskostnader (men unntatt eventuelle ekstra leveringskostnader som har oppstått som følge av at du velger en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveringen vi tilbyr). Refusjonen skjer uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager fra datoen da vi mottok et rettidig varsel om din beslutning om å trekke seg fra avtalen. Vi vil bruke samme betalingsmåte for refusjonen som du brukte for det første kjøpet, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. Refusjonen vil ikke i noe tilfelle ikke koste deg noe. Refusjonen vil bli iverksatt så snart vi har mottatt varen du har benyttet angreretten for eller et bevis på at du har returnert varen (det som skjer først).

6.5 Ved oppsigelse av avtalen ved benyttelse av angreretten, må du returnere de leverte produktene og/eller tjenestene som er underlagt angreretten, med unntak av gavekort, til HelloFresh Norway AS, Vanemveien 20, 1599 Moss, uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager etter datoen du varslet oss om din beslutning om å trekke deg fra avtalen. Angrerettperioden skal anses å ha blitt overholdt dersom du returnerer produktene og tjenestene før denne perioden på 14 dager utløper. Du må betale eventuelle direkte kostnader for å returnere produktene og tjenestene. Du er kun ansvarlig for enhver redusert verdi av produktene og tjenestene som skyldes behandling eller håndtering av produkter og tjenester som ikke er nødvendige for å opprettholde produktenes og tjenestenes natur, egenskaper og funksjon.

7. Priser og betaling

7.1 Prisen for de bestilte produktene og tjenestene er prisen som gjelder på bestillingsdagen eller når du sist endret bestillingen din, med forbehold om skrivefeil eller andre feil i prisinformasjonen på HelloFreshs nettsted. Alle priser inkluderer mva og, med mindre annet er avtalt, fraktkostnader.

7.2 Du kan betale med enten direkte betaling, kort eller andre betalingsmåter som er oppført på HelloFreshs nettsted. Du er ansvarlig for å sikre at betalingsinformasjonen din er korrekt under avtaleperioden mellom deg og HelloFresh. Endringer i betalingsinformasjonen må umiddelbart varsles til HelloFresh.

7.3 Når en avtale er inngått mellom HelloFresh og deg, vil kontoen eller kortet du har oppgitt bli belastet direkte for den første leveransen. For senere leveranser vil du bli belastet fortløpende i kontraktsperioden innen tidsrammen 7 dager før levering og 7 dager etter levering. Du kan bli belastet forskjellige beløp på grunn av rabatter og kampanjer. Av tekniske årsaker kan det ta noen dager før en konto eller et kort krediteres. Du er ansvarlig for å sørge for at den angitte kontoen eller kortet har tilstrekkelig saldo i kontraktsperioden.

7.4 Dersom gjennomføring av betaling fra banken din eller et annet kredittinstitutt mislykkes av grunner som skyldes deg, må du gi HelloFresh tilstrekkelig sikring for betalingen eller rette opp årsaken til den mislykkede betalingen, slik at i tillegg til det utestående beløpet, også eventuelle bankgebyrer pådratt av HelloFresh og et behandlingsgebyr tilsvarende 3 euro (i henhold til valutakursen på tidspunktet for fradraget av behandlingsgebyret) kan inndrives.

7.5 Dersom du har gjeld, vil HelloFresh kreve det utestående beløpet fra deg. Dersom du ikke betaler det utestående beløpet etter å ha blitt varslet om gjelden din og det utestående beløpet, vil HelloFresh 14 dager etter et slikt varsel engasjere et inkassoselskap.

7.6 Poeng eller kreditter som er opptjent gjennom «tips en venn-kampanjer» trekkes automatisk fra beløpet for neste levering. Dersom den samlede kredittsaldoen overstiger beløpet for neste levering, trekkes den gjenværende kreditten fra etterfølgende leveranser til kreditten er oppbrukt. Ubrukt kreditt utløper etter to år.

7.7 Du kan publisere din personlige rabatt/rekrutteringskode på din private nettside, blogg, Facebook eller Twitter-profil. Koden deaktiveres automatisk etter at den har blitt brukt 20 ganger. Publisering av en personlig kode på kommersielle eller tredjeparts nettsteder, for eksempel rabattnettsteder, bedriftsblogger eller forum, er ikke tillatt. Dersom en personlig kode deles på et slikt kommersielt eller tredjeparts nettsted, vil den bli deaktivert, og eventuell eksisterende kreditt vil bli kansellert.

7.8 Dersom det ikke er avtalt egne vilkår for rabatter, gjelder følgende for innløsning av rabattkoder:

(i) rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampanjer;
(ii) rabatter gjelder kun for nye kunder og kan ikke benyttes av personer som bor i samme husholdning som eksisterende kunder eller tidligere kunder av HelloFresh;
(iii)kreditering av rabatter i ettertid er ikke mulig; og
(iv)rabatter kan ikke kombineres med eventuell kreditt

8. Matvarer og ansvar

8.1 HelloFresh sine produkter og tjenester er ikke tilpasset spesifikke kundebehov som ikke-oksekjøtt eller ikke-svinekjøtt, allergier eller overfølsomhet. Nøtter og andre allergener finnes noen ganger i HelloFresh sine produkter og tjenester.

8.2 Før bruk er du forpliktet til å lese nøye gjennom og følge instruksjonene og advarslene som er skrevet på produktene og tjenestene, samt å lese innholdsfortegnelsen på produktene og tjenestene for å erstatte ingredienser som ikke er egnet eller passende på grunnlag av din eller andre aktuelle individers personlige behov.

8.3 Du er ansvarlig for å oppbevare og forberede råvarer og matvarer trygt. Du finner mer informasjon om mathåndtering og mathygiene hos Mattilsynet.

9. Behandling av personopplysninger

9.1 Personopplysningsloven, som trådte i kraft 20. juli 2018, regulerer vår håndtering av personopplysningene du som kunde kan gi i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester. Bestemmelsene gir deg også visse rettigheter som du kan utøve i forbindelse med vår behandling av slik informasjon.

9.2 Som kunde kan du gi informasjon om deg selv i ulike typer situasjoner, som for eksempel:

- Når du kjøper produkter eller tjenester fra HelloFresh.
- Når du fremsetter klager på produkter eller tjenester.
- Når du kontakter kundeservice.
- I forbindelse med deltakelse i konkurranser eller andre eventer.
Når du bruker nettstedet eller samhandler med oss via Mine sider eller på sosiale medier.
- Der vi oppfyller våre juridiske forpliktelser.

9.3 Det er viktig for oss at du som kunde er trygg på at vi behandler personopplysningene die på en riktig og transparent måte. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les vår personvernerklæring ved å klikke [her](https://www.hellofresh.no/) eller kontakt oss via e-post hei@hellofresh.no.

10. Markedsføring

10.1 Ved å bli kunde hos HelloFresh, godtar du å motta reklame, informasjon og tilbud om tilsvarende nye produkter og tjenester via e-post og SMS.

10.2 Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke alternativet for enkel avmelding i e-posten og/eller SMS-en fra HelloFresh. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte HelloFresh på telefon på [norsk telefonnummer], per e-post til hei@hellofresh.no, eller per brev til HelloFresh Norway AS, Vanemveien 20, 1599 Moss, eller gjennom kontaktskjemaet på HelloFresh sin nettside på [https://www.hellofresh.no/](https://www.hellofresh.no/). Du kan også logge på Mine sider og endre kommunikasjonsinnstillingene der.

11. Tvister

Dersom du og HelloFresh ikke er enige, bør vi først og fremst prøve å løse tvisten ved avtale. Du kan imidlertid velge å sende inn en klage på nettet til Forbrukertilsynet, – som avgjør tvister mellom forbrukere og bedrifter, eller til Europakommisjonens nettplattform for tvisteløsning. HelloFresh følger alltid Forbrukertilsynets anbefalinger og anbefaler at en slik prosedyre følges og at en uttalelse fra Forbrukertilsynet innhentes før en sak henvises til en offentlig domstol i Norge.

12. Gjeldende lov

Norsk lov skal gjelde for avtaler mellom deg og HelloFresh.